AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Hướng dẫn sử dụng tài khoản Hosting

1. Your Account

Domain Setup: thêm mới và xóa một tên miền.
Change Password: thay đổi mật mã tài khoản.
Create/Restore Backups: thực hiện backup và restore
FTP Management: tạo tài khoản FTP.
Subdomain Management: quản lý, tạo, xoá các subdomain.
MySQL Database: quản lý, tạo, sửa, xoá cơ sở dữ liệu MySQL.
Password Protected Directories: bảo mật cho các thư mục.
Site Summary / Statistics / Logs: chi tiết lưu lượng sử dụng.

2. Email Management:

E-mail Accounts: tạo tài khoản Email
Catch-all email: chuyển hướng toàn bộ Email đến một Email được chỉ định sẵn
Email Forwarder: chuyển hướng của một email đến một email khác
Autoresponder: tự động trả lời mail
AtMail, Squirrel Mail, UebiMiau, RoundCube: các chương trình đọc và gửi Email thông qua giao diện Web
SPAM Filters: bộ lọc email cho phép người dùng tuỳ ý điều chỉnh việc ngăn chặn mail rác, hoặc các địa chỉ không muốn nhận mail.

3. Advance Features:

Domain Pointer: tạo domain chạy song song với domain hiện tại
Hotlink Protection: quản lý việc chặn các liên kết ngoại đến file ảnh trong Host.
IFrame Redirectt: tạo trang Frame.
Custom Error Pages: tạo trang báo lỗi.
phpMyAdmin: truy cập quản lý cơ sở dữ liệu.
Site Redirection: chuyển hướng trang Web đến một trang web khác.Was this answer helpful?

Also Read
Tạo Cronjob (Views: 2430)

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services