AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Hướng dẫn sử dụng tài khoản Hosting

1. Your Account

Domain Setup: thêm mới và xóa một tên miền.
Change Password: thay đổi mật mã tài khoản.
Create/Restore Backups: thực hiện backup và restore
FTP Management: tạo tài khoản FTP.
Subdomain Management: quản lý, tạo, xoá các subdomain.
MySQL Database: quản lý, tạo, sửa, xoá cơ sở dữ liệu MySQL.
Password Protected Directories: bảo mật cho các thư mục.
Site Summary / Statistics / Logs: chi tiết lưu lượng sử dụng.

2. Email Management:

E-mail Accounts: tạo tài khoản Email
Catch-all email: chuyển hướng toàn bộ Email đến một Email được chỉ định sẵn
Email Forwarder: chuyển hướng của một email đến một email khác
Autoresponder: tự động trả lời mail
AtMail, Squirrel Mail, UebiMiau, RoundCube: các chương trình đọc và gửi Email thông qua giao diện Web
SPAM Filters: bộ lọc email cho phép người dùng tuỳ ý điều chỉnh việc ngăn chặn mail rác, hoặc các địa chỉ không muốn nhận mail.

3. Advance Features:

Domain Pointer: tạo domain chạy song song với domain hiện tại
Hotlink Protection: quản lý việc chặn các liên kết ngoại đến file ảnh trong Host.
IFrame Redirectt: tạo trang Frame.
Custom Error Pages: tạo trang báo lỗi.
phpMyAdmin: truy cập quản lý cơ sở dữ liệu.
Site Redirection: chuyển hướng trang Web đến một trang web khác.Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services