AppVZ.com
Phone Quốc tế: +1.646-8448688
Phone Việt Nam: +84.904-982000
Email
Ngôn ngữ: Vietnamese English Germany France

Hướng dẫn cài đặt Webserver hoàn chỉnh trên CentOS

Đăng nhập vào VPS sử dụng quyền root.

1. Cài đặt Apache:

yum install httpd php php-devel php-gd php-imap php-ldap php-mysql php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-mcrypt php-mhash gettext
/sbin/chkconfig httpd --level 345 on
/etc/init.d/httpd start

Apache thì thư mục gốc nằm ở /var/www/html

2. Cài đặt MySQL:

yum install mysql mysql-server
/sbin/chkconfig mysqld --level 345 on
/etc/init.d/mysqld start

MySQl thì user mặc định là "root" và không có password.

Để setup password cho user "root" của MySQL ta dùng lệnh: mysqladmin -u root password mậtmã

3. Cài đặt phpMyAdmin:

cd /var/www/html
wget  http://downloads.sourceforge.net/project/phpmyadmin/phpMyAdmin/3.2.4/phpMyAdmin-3.2.4-all-languages.zip?use_mirror=nchc
unzip phpMyAdmin-3.2.4-all-languages.zip

Đổi tên file config.sample.inc.php trong thư mục phpMyAdmin mới giải nén thành config.inc.php.

Tìm dòng:

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
đổi thành:
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';

Xong bạn có thể truy cập phpMyAdmin: http://IP/phpMyAdmin-3.2.4-all-languagesCâu trả lời có giúp được bạn không?

Bài tương tự

Truy cập nhanh

Khách hàng đăng nhập

Email

Mật mã

Lưu thông tin trên máy tính này

Tìm kiếm


Follow Us on Twitter

Phương thức thanh toán

Payments

Copyright © 2009 - 2019 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services