AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Điều 34 – Luật Giao dịch điện tử: Thừa nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử
Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

Khoản 2 Điều 35 – Luật giao dịch điện tử: Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử
Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và pháp luật về hợp đồng.

NGHỊ ĐỊNH

Số: 57/2006/NĐ-CP ngày 09/06/200
Về thương mại điện tử

Điều 12. Thông báo về đề nghị giao kết hợp đồng
Một thông báo bằng chứng từ điện tử về đề nghị giao kết hợp đồng mà không có bên nhận cụ thể thì chưa được coi là đề nghị giao kết hợp đồng, trừ khi bên thông báo chỉ rõ trong thông báo đó trách nhiệm của mình trong trường hợp nhận được trả lời chấp nhận.

Điều 14. Cung cấp các điều khoản của hợp đồng
Trong trường hợp thông qua các hệ thống thông tin, một bên đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng và bên được đề nghị có thể tiếp cận được đề nghị đó thì trong khoảng thời gian hợp lý bên đưa ra đề nghị phải cung cấp cho bên được đề nghị chứng từ điện tử hoặc các chứng từ liên quan khác chứa những nội dung của hợp đồng. Các chứng từ này phải thỏa mãn điều kiện lưu trữ và sử dụng được.

THÔNG TƯ

Số 09/2008/TT-BCT ngày 21/07/2008
Hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử
về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử

Điều 9: Giá trị pháp lý của hợp đồng giao kết bằng chức năng đặt hàng trực tuyến
Hợp đồng được giao kết từ sự tương tác giữa khách hàng và chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay can thiệp trực tiếp của thương nhân vào từng bước của quá trình giao kết hợp đồng.

Khoản b Điều 18: Cơ chế rà soát và xác nhận nội dung hợp đồng
Cho phép khách hàng sau khi rà soát những thông tin liên quan đến hợp đồng được lựa chọn hủy giao dịch hoặc xác nhận việc đề nghị giao kết hợp đồng


Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services