AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Tạo Cronjob

Để sử dụng Cronjob bạn cần cài như sau:

/usr/local/bin/php -c /usr/local/directadmin/data/users/têntàikhoản/php/php.ini /home/têntàikhoản/domains/têndomain/public_html/fileđểchạycron.php

Trong đó, nhưng chữ bôi đậm bạn thay bằng thông tin tài khoản của bạn.Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services