AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Hướng dẫn tối ưu MySQL/MariaDB

MySQL cung cấp cho bạn những bản my.cnf cho từng cấu hình, những mẫu cấu hình này bạn có thể xem trong thư mục /usr/share/mysql/

Tùy vào đáp ứng của tài nguyên bạn có thể sử dụng những cấu hình khác nhau. Để xem cấu hình nào phù hợp với mình bạn có thể dùng lệnh cat để xem sẽ thấy hướng dẫn cơ bản cho cấu hình đó.

Để lấy cấu hình my-large.cnf bạn muốn cho MySQL, bạn dùng lệnh: cp -f /usr/share/mysql/my-large.cnf /etc/my.cnf

Sau đó, restart lại mysql: /sbin/service mysqld restart

Một số hướng dẫn để tự tinh chỉnh cấu hình MySQL:

[mysqld]

key_buffer = 64M (cho hệ thống 1GB RAM), 128M (cho 2GB RAM), 256 (cho 4GB RAM)
join_buffer_size
= 1M (cho 1GB RAM), 2M (cho 2GB RAM), 4M (cho 4GB RAM)
sort_buffer_size = 1M (cho 1GB RAM), 2M (cho 2GB RAM), 4M (cho 4GB RAM)
read_buffer_size = 1M (cho 1GB RAM), 2M (cho 2GB RAM), 4M (cho 4GB RAM)
read_rnd_buffer_size = 768K (cho 1GB RAM), 1536K (cho 2GB RAM), 3072K for 4GB (RAM)
myisam_sort_buffer_size = 32M (cho 1GB RAM), 64M (cho 2GB RAM), 128 (cho 4GB RAM)
query_cache_type = 1 (0 nghĩa là tắt, 1 là bật và 2 là chế độ "demand")
query_cache_size = 32M (cho 1GB RAM), 63M (cho 2GB RAM), 128M (cho 4GB RAM)
query_cache_limit = 1M (cho 1GB RAM), 2M (cho 2GB RAM), 4M (cho 4GB RAM)
thread_cache_size = 8 đến 64 tùy vào tài nguyên thừa của RAM

[isamchk]

key_buffer và sort_buffer = 64M (cho 1GB RAM), 128M (cho 2GB RAM), 256M (cho 4GB RAM)
read_buffer và write_buffer = 16M (cho 1GB RAM), 32M (cho 2GB RAM), 64M (cho 4GB RAM)

[myisamchk]

key_buffer và sort_buffer = 64M (cho 1GB RAM), 128M (cho 2GB RAM), 256M (cho 4GB RAM)
read_buffer và write_buffer = 16M (cho 1GB RAM), 32M (cho 2GB RAM), 64M (cho 4GB RAM)Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services