AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Hướng dẫn đăng nhập SSH

Với Windows:

1. Download và cài đặt 1 chương trình SSH client, bạn có thể sử dụng chương trình Bitvise Tunnelier tại đây: https://www.bitvise.com/ssh-client-download

2. Khởi động Bitvise Tunnelier

- Tại ô Host, nhập địa chỉ IP máy chủ

- Port, nhập port

- Username, nhập tên truy cập (thường là root)

Bấm Login để bắt đầu quá trình kết nối

Với Linux:

Ghõ lệnh sau để kết nối: ssh -p port user@IP

Ví dụ: ssh -p 3001 root@123.123.123.123Was this answer helpful?

Also Read
So sánh dịch vụ VPS (Views: 6623)

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services